Auction № 7, страница № 6


lot 197. «Alexander Matrosov», Brekhov Yuri Nikolaevich.

lot 197. «Alexander Matrosov»

Brekhov Yuri Nikolaevich

author's lithograph, 30x20 cm, 2007

Start price: 3 000 

lot 198. «Victory Park. Alley of Heroes», Brekhov Yuri Nikolaevich.

lot 198. «Victory Park. Alley of Heroes»

Brekhov Yuri Nikolaevich

author's lithography, 28x20 cm, 2001

Start price: 2 000 

It is sold for: 75 000 
lot 199. «Landscape», Galakhov Nikolai Nikolaevich.

lot 199. «Landscape»

Galakhov Nikolai Nikolaevich

cardboard / oil, 44x61 cm

Start price: 75 000 

It is sold for: 22 000 
lot 200. «Figure 1», Mylnikov Andrey Andreevich.

lot 200. «Figure 1»

Mylnikov Andrey Andreevich

paper / ink, 29x20.5 cm, 1960s

Start price: 10 000 

lot 201. «Figure 2», Mylnikov Andrey Andreevich.

lot 201. «Figure 2»

Mylnikov Andrey Andreevich

paper / ink, 20.5x14.5 cm, 1968

Start price: 10 000 

It is sold for: 10 000 
lot 202. «Figure 3», Mylnikov Andrey Andreevich.

lot 202. «Figure 3»

Mylnikov Andrey Andreevich

paper / ink, 20.5x29 cm, 1960s

Start price: 10 000 

It is sold for: 10 000 
lot 203. «Figure 4», Mylnikov Andrey Andreevich.

lot 203. «Figure 4»

Mylnikov Andrey Andreevich

paper / felt-tip pen, 20x30 cm

Start price: 10 000 

lot 205. «Vasileostrovsky courtyard», Ivanova Irina Borisovna.

lot 205. «Vasileostrovsky courtyard»

Ivanova Irina Borisovna

canvas / oil, 55x50 cm, 1989

Start price: 10 000